Algemene voorwaarden
Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 StressWise | MindfulnessFabriek VOF (MindfulnessFabriek): gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57881065 handelend onder de naam StressWise | MindfulnessFabriek.

2 Website: de website van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek), te raadplegen via www.mindfulnessfabriek.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor StressWise | MindfulnessFabriek slechts bindend, indien en voor zover deze door StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van StressWise | MindfulnessFabriek en het voldoen aan de daarbij door StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt StressWise | MindfulnessFabriek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) daarvan in kennis te stellen, zodat StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) is ontvangen, stuurt StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) een raming van deze kosten. De gemiddelde kosten voor een retourzending zijn € 6,95 via Post.nl

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek), of op andere ondubbelzinnige wijze aan StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Montapacking Enschede
T.a.v. MindfulnessFabriek | StressWise
Ir. Hanlostraat 15
7547 RD Enschede
Nederland

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft StressWise | MindfulnessFabriek de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) aanbiedt het product zelf af te halen, mag StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) wachten met terugbetalen tot StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. StressWise | MindfulnessFabriek is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) is gewezen op de te late betaling en StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) daarvan in kennis te stellen.

5 Indien StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek), dan kan hij bij StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek).

5 De aansprakelijkheid van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) meldt.

7 In geval van overmacht is StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek).

Persoonsgegevens

1 StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

StressWise | MindfulnessFabriek VOF (MindfulnessFabriek)
Peizerweg 87E
9727AH, Groningen
tel: 088 20 32 600
e-mail: info@mindfulnessfabriek.nl
KvK: 57881065
BTW: NL8527.76.986.B01

 

 

 

 

 

 

 

Betaalmethoden

Welke betaalmogelijkheden bieden wij aan?

Je kunt betalen via iDeal, PayPal, Mister Cash en overschrijving.

–        iDeal: Veilig betalen via internetbankieren via je eigen bank. (Nederland)

–        PayPal: Veilig betalen via je PayPal account.

–        Overschrijving: Je ontvangt een extra email met aanwijzingen om de betaling via overschrijving per bank of giro te voldoen.

–        Credit Card: Veilig en verzekerd betalen met Credit Card

–        Klarna (gespreid/achteraf): Met ‘Betaal later’ betaal je je bestelling achteraf zodra je deze hebt ontvangen en besloten hebt deze te houden.

–        Apple Pay: Met Apple Pay kun je veilig, eenvoudig en privé aankopen doen in honderdduizenden winkels, in populaire apps en online via Safari.

De betaling via iDeal en Credit Card overschrijving en loopt via onze betalingsprovider Mollie. Zo kunnen wij een veilige en snelle betaling garanderen.

Wordt de bestelling bij iedere betaalmogelijkheid even snel geleverd?

Bestellingen betaald via iDeal en Paypal of Credit Card worden direct geleverd. Voor 21.30 uur besteld binnen 1 á 2 werkdagen in huis (Ook voor bestellingen vanuit België).

Bestellingen betaald via overschrijving worden geleverd nadat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Een betaling via overschrijving is meestal 1 á 2 werkdag(en) onderweg.

Hoe werkt betalen middels bankoverschrijving?

Je kiest in het bestelproces voor “bankoverschrijving”, in het scherm zie je alle betaalspecificaties, deze ontvang je na bevestigen ook in de email. Je kunt nu in alle rust de betaling overboeken. Let erop dat je bij het overboeken gebruik maakt van de order gegevens zodat wij deze kunnen koppelen aan je bestelling!

 

Ruilen & retourneren
INDIEN U EEN AANGEKOCHT PRODUCT(EN) WILT RETOURNEREN, RUILEN EN/OF DE KOOP WILT ONTBINDEN, DAN KUNT U DIT FORMULIER HIERVOOR GEBRUIKEN.

Aangekochte producten kunnen binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden worden geruild of geretourneerd.

Indien u de aankoop wilt ruilen of ontbinden, ook wel herroepen genoemd, dan dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat in de verpakking aan StressWise | MindfulnessFabriek (MindfulnessFabriek) te retourneren, conform de door de StressWise | MindfulnessFabriek verstrekte instructies. Hierbij dient in acht te worden genomen dat het product weer kan worden verkocht door de StressWise | MindfulnessFabriek.

Let op! Voor het retour zenden van uw bestelling dient u gebruik te maken van het retourformulier. Klik hier

Dit formulier aan ons mailen (info@mindfulnessfabriek.nl) alvorens de product(en) aan ons retour te zenden!

_____________________________________________________________________________

KOSTEN IN GEVAL VAN RETOURNEREN OF RUILEN

Indien u gebruikt maakt van uw recht op herroeping of ontbinden van de aankoop, dan komen alleen de kosten van de retourzending voor uw rekening. Wij schatten dat deze kosten voor een pakket tot 10 kg maximaal € 6,95 en voor een pakket van 10 tot 30 kg maximaal € 12,90 zullen bedragen. Hierbij zijn wij uitgegaan van de tarieven van Post.nl in Nederland.

Mocht het retourgezonden artikel(en) beschadigd zijn of gebruikerssporen bevatten, of niet voldoende zijn gefrankeerd, dan wordt de schade hiervan in mindering gebracht op het terug te storten bedrag.

Wanneer wij een verkeerd product hebben geleverd of er is een andere fout in de levering van uw bestelling zijn opgetreden die aan ons te wijten is, dan nemen wij de kosten voor het retourneren van uw bestelling voor onze rekening.

_____________________________________________________________________________

UW AANKOOPBEDRAG

Na ontvangst van uw retourzending zullen wij uw aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, aan u terugbetalen.

Om fraude met terugbetalingen te voorkomen, dient het (IBAN) rekeningnummer waarop de terugbetaling moet worden verricht gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling is ontvangen.

_____________________________________________________________________________

RETOURADRES MINDFULNESSFABRIEK:

Montapacking Enschede
T.a.v. MindfulnessFabriek | StressWise
Ir. Hanlostraat 15
7547 RD Enschede
Nederland